Diensten

Niet alle ondernemingsraden hebben behoefte aan volledige ondersteuning door een ambtelijk secretaris. Ik bied naast volledige ondersteuning (secretariële ondersteuning, adviserende taken en de voorbereiding en afwikkeling van alle voorkomende werkzaamheden) ook incidentele (tijdelijke) diensten aan, zoals het organiseren van verkiezingen, het opzetten van een OR-secretariaat of het opstellen van een scholingsplan.

Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

 • Oprichten OR/organiseren verkiezingen
  Zorgdragen voor de organisatie volgens wettelijke verplichtingen, ondersteuning van de verkiezingscommissie, verzorgen verkiezingscampagne, informeren kandidaten, opstellen overdrachtsdocument, inwerken nieuwe OR-leden/verzorgen workshops voor nieuwe leden, etc.
 • Opzetten scholingsplan en onderhouden contacten met trainingsbureaus
 • Opzetten van een OR-secretariaat
 • Jaar(vergader)planning, archief, informatievoorziening, etc.
 • Secretariële taken
  Alles dat bijdraagt aan een succesvolle vergadering: reservering vergaderruimte en catering, verzamelen stukken en agendapunten, opstellen agenda, verzending stukken, verslaglegging, archivering.
 • Beheer website en opstellen nieuwsbrieven
 • Opstellen OR-jaarverslag

 

Ook kan ik de (ambtelijk) secretaris vervangen bij ziekte of zwangerschap en ik kan individuele leden helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn als OR-lid. Dit kunnen vragen zijn als ‘hoe bereid ik een vergadering voor?’ of ‘hoe lees ik een adviesaanvraag?’; zaken die soms vanzelfsprekend lijken maar die in de praktijk toch vaak vragen oproepen.

Plus: door de jaren heen heb ik een groot netwerk opgebouwd, zodat ik eventueel samen met collega’s of partners ondersteuning op maat kan bieden. Welke ondersteuning voor jouw OR het meest gewenst is, dat kunnen we natuurlijk samen vaststellen. Ik kom graag langs voor een kennismakingsgesprek.

“…..maar dat is een ander verhaal en moet een andere keer maar eens verteld worden.”